اموزش طب سنتی و گیاهان دارویی

آموزش طب سنتی  گیاهان دارویی

کاربرد گیاهان دارویی

اموزش طب سنتی و گیاهان دارویی حرفه ایی در مورد  گیاهان دارویی و داروهای گیاهی یا می توان گفت دوره عطاری می باشد که شامل وظایفی از قبیل بررسی فرم های دارو های گیاهی ، استخراج مواد موثره  گیاهان  دارویی ، ترکیب گیاهان دارویی ، طبقه بندی گیاهان دارویی بازاریابی و فروش محصولات گیاهان دارویی  ، بسته بندی گیاهان دارویی  به صورت جامد، نیمه جامد و محلول . این دوره ویژه افرادی است که علاقه مند در زمینه عطاری و فروش گیاهان دارویی فعال هستند مناسب می باشد.

طول دوره آموزش که در مدرک فنی حرفه ایی درج می شود ۲۵۸ ساعت می باشد.

سرفصل کاربرد گیاهان دارویی :

 1. طبقه بندی گیاهان دارویی

 2. ترکیب گیاهان دارویی

 3. استخراج  مواد موثره گیاهان دارویی

 4. بررسی فرم داروهای گیاهی(جامد، نیمه جامد و محلول)

 5. بسته بندی گیاهان دارویی 

 6. بازاریابی و فروش محصولات گیاهان دارویی

 7. بازدید علم

( طب سنتی )

۲-مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

در واقع این دوره به مبحث کامل سته ضروریه یا همان نظامهای شش گانه سلامتی مثل آب و هوا ,ورزش خوراکیها و آشامیدنیها و غیره می پردازد و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ رواﻧﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی، ارزﻳﺎﺑﻲ ازدواج و رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ، اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻔﺮ، اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان، اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﻮی، اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ را  ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎزی و ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﺎﺳﺐ می پردازد که دقیقا منطبق با اموزش طب سنتی ما می باشد.

طول دوره که در مدرک فنی حرفه ایی درج می شود ۴۶۹ ساعت می باشد.

سرفصل های اموزش طب سنتی :

 1. ارزﻳﺎﺑی ﺳﻼﻣﺖ

 2. خوراکی ها و آشامیدنیها

 3. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ

 4. اب و هوا

 5. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی وﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘی ﺟﺴﻤی

 6. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘی رواﻧی

 7. اﻗﺘﺼﺎدی ارزﻳﺎﺑی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋی و

 8. ارزﻳﺎﺑﻲ  و ازدواج  زوﺟﻴﻦ رواﺑﻂ

 9. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻪ 

 10. اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻔﺮ

 11. اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در  و ﺗﻮﻟﺪ  ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮورش 

 12. اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﻮی

 13. اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺎزی

 
(مزاجشناسی)

۳- بررسی مزاجها در کاربری گیاهان دارویی :

در واقع شناختن مزاج های ۴ گانه که قدما معتقد بودند که مزاج معتدل حقیقی به طور مطلق وجود ندارد و هرکس کم و بیش، گرفتار غلبه یکی از این مزاج هاست؛ بنابراین مزاج کاملاً معتدل و مزاج‌های مفرد که در آن‌ها دو طبیعت، کاملاً با هم در تعادل‌اند به ندرت یافت می‌شود و مزاج‌های رایج همان مزاج‌های مرکب‌اند که شامل مزاج صفراوی یا گرم و خشک، دَمَوی یا گرم و تر، بلغمی یا سرد و‌تر یا سودایی یا سرد و خشک می‌شوند.

بر این اساس، می‌توان افراد را در دو دسته کلی سرد مزاج که شامل مزاج‌های سرد، سرد و تر، و سرد و خشک می‌شود و گرم مزاج که شامل مزاج‌های گرم، گرم و تر، و گرم و خشک می‌شود دسته بندی کرد

در این دوره به بررسی مزاجشناسی پرداخته می شود و مزاج گیاهان دارویی مورد بحث قرار

میگیرند نکته مهم در این است که در مبانی اموزش طب سنتی در ایران، هر ماده خوراکی اعم از غذا‌ها و دارو‌ها نیز دارای مزاج خاصی هستند که با توجه به نحوه تأثیر خود در تعامل با بدن مصرف کننده قرار می‌گیرند.

سرفصل ها در بررسی مزاجها در کاربری گیاهان دارویی :

 1. تعریف طب

 2. تعریف طبیب

 3. علل امراض و بیماریها

 4. امور طبیعیه

 5. علم به اسباب

 6. علم به علامات

 7. مزاجشناسی تخصصی

 8. مزاج سرد و خشک

 9. مزاج گرم و خشک

 10. مزاج سرد و تر

 11. مزاج سرد و خشک

 12. درمان غلبه ها

 13. شناسایی گیاهان دارویی با توجه به مزاجهای ۴ گانه

 14. ترکیب مواد موثره گیاهان وتاثیرآن بر مزاج

بهداشتی گیاهی

۴-فرمولاسیون تولید فرآورده های آرایشی

انجام فرمولاسیون تولید فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی یکی از دوره های گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  است ، انجام عملیات فرمولاسیون ، که شامل کارهای بکارگیری گیاهان دارویی در ساخت فرآورده های آرایشی بهداشتی فرمولاسیون فرآورده های ، فرمولاسیون فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی پوستی، فرمولاسیون فرآورده های اسپا آرایشی بهداشتی گیاهی مراقبت از مو و معطر کردن محصولات آرایشی بهداشتی را برعهده دارد. این شایستگی با   کاربر اسانس های گیاهی و فروشنده گیاهان دارویی در ارتباط است. ، مشاغلی همچون کاربر گیاهان دارویی ,کاربر اسانسهای گیاهی و فروشنده گیاهان دارویی در ارتباط است.

سرفصلها تولید فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی :

 1. بکارگیری گیاهان دارویی در ساخت فرآورده های آرایشی بهداشتی

 2. انجام عملیات فرمولاسیون

 3. اصول فرمولاسیون

 4. فرمولاسیون فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی پوستی

 5. فرمولاسیون فرآورده های اسپا

 6. فرمولاسیون  فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی مراقبت از مو

 7. انجام معطر کردن فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی

 8. ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﯽ و ﮐﺮم ﻫﺎ

۵-دوره آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ :

ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ،  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی واژهﻫﺎی  ﻣﺮﺗﺒﻂ،ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﺮم ﻫﺎ، رﻓﻊ ﺧﻄﻮط ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﭘﻮﺳﺖ و رﻓﻊ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن و رﻓﻊ اﺳﻜﺎرﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ را تدریس می شود.

سرفصل ها:

 1. ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کننده

 2. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ  و مو

 3. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﺮم

 4. رﻓﻊ ﺧﻄﻮط ﭘﻮﺳﺖ

 5. ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺎک ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ

 6. ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﭘﻮﺳﺖ و رﻓﻊ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﭘﻮﺳﺘﻲ

 7. رفع اسکارهای پوستی

 8. کرمسازی تخصصی

اموزش طب سنتی و گیاهان دارویی
اموزش انلاین گیاهان دارویی
۶- کاربر اسانس های گیاهی:

کاربر اسانس های گیاهی شغلی است از گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل وظایفی از قبیل تجزیه و  نگهداری اسانس های گیاهی ، تجزیه و ، تحلیل خواص و عملکردهای اسانس های گیاهی ، تهیه اسانس های گیاهی تحلیل رایحه ها و مخلوط کردن اسانس های گیاهی و بکارگیری اسانس های گیاهی پر مصرف را در بر دارد و با مشاغلی همچون فروشندگان گیاهان دارویی و تولید کنندگان گیاهان دارویی در ارتباط است و شما به طور کامل در اموزش طب سنتی تمام موارد بالا رو اموزش میبینید .

طول دوره درج شده در مدرک: ۲۰۰ ساعت

سرفصل اسانس های گیاهی :

 1. تجزیه و تحلیل خواص و عملکردهای اسانس های گیاهی

 2. تهیه اسانس های گیاهی

 3. نگهداری اسانسهای گیاهی

 4. تجزیه و احلیل رایحه ها و مخلوط کردن اسانسهای گیاهی

 5. بکارگیری اسانسهای گیاهی پر مصرف

این محتوا با رمز محافظت می شود.

تماس برای مشاوره